EKSPERTYZY I ANALIZY

Autorskie ekspertyzy heraldyczno-weksylograficzne dla potrzeb procedury zaopiniowania wzorów symboli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisję Heraldyczną

Sporządzanie analiz graficznych w zakresie oceny wzorów herbów, uchwalonych aktami prawa miejscowego, na okoliczność naruszeń praw autorskich.

• • •

Ekspertyza graficzna

Ekspertyza heraldyczna ekspertyza graficzna herbu Suwałki Aleksander Bąk

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Aleksander Bąk. Ekspertyza jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w  ekspertyzie ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

Ekspertyza graficzna wzoru herbu miasta Suwałk pozytywnie zaopiniowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie Uchwały nr 56-1045/0/2019 Komisji Heraldycznej z dnia 26 lipca 2019 r.

W projekcie wzoru herbu miasta Suwałk wykazane zostały mankamenty w zakresie zapożyczeń z publikacji „.Das Grosse Buch der Wappenkunst” oraz wad rysunkowych i heraldycznych obrazowania herbowego.

Dokumenty źródłowe

• • •

Ekspertyza graficzna

Ekspertyza graficzna wzoru herbu Gminy Budzyń z Załącznika Nr 2 do uchwały Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 września 2019 r.

W projekcie wzoru herbu gminy Budzyń wyazane zostały mankamenty w zakresie zapożyczeń elementów graficznych z herbów województwa mazowieckiego oraz herbu gminy Krapkowice.

Analiza krytyczna herbu ekspertyza heraldyczna Aleksander Bąk

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Aleksander Bąk. Ekspertyza jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w  ekspertyzie ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

• • •

Analiza krytyczna

Analiza krytyczna Uzasadnienia historyczno-heraldycznego projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków, zgłoszonego do konkursu Burmistrza Grodkowa na projekt herbu, flagi i pieczęci Gminy Grodków z sierpnia 2016 r.

Analiza wykazała błędne merytorycznie uzasadnienie projektu herbu, opartego na wtórnym oraz niewłaściwie zweryfikowanym materiale ilustracyjnym. Dowiedziona została także celowa manipulacja materiałem źródłowym dla zatajenia nierzetelnej kwerendy i nieprzeprowadzenia dogłębnej analizy istniejącego najstarszego oryginalnego odcisku pieczętnego, zaleconej przez Komisję Heraldyczną.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Aleksander Bąk. Całość analizy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w analizie ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

• • •

Studium heraldyczne

Autorska ekspertyza Analiza prac nad ustaleniem współczesnych wzorów symboli powiatu kaliskiego. Załącznik do opracowania heraldyczno-weksylograficznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Aleksander Bąk. Opracowanie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jego część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w opracowaniu ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

• • •

Studium heraldyczne

Autorska ekspertyza Herb Miasta Chodzieży — załącznik do opracowania heraldyczno-weksylograficznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Aleksander Bąk. Opracowanie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jego część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w opracowaniu ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.