Urząd Miasta i Gminy Budzyń

Aplikacja herbu gminy dla potrzeb sygnowania działań administracyjnych jednostki organizacyjnej samorządu.

​​​​​​​KLIENT: Gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, PolskaPROJEKTANT: ALEKSANDER BĄKZAKRES PRAC:  Projekt Znaku Urzędu Miasta i Gminy wraz z Księgą Tożsamości WIzualneREALIZACJA: 2021

PROBLEM

Gmina Budzyń ustanowiła w roku 2021 nowe symbole samorządu — herb, flagę i pieczęcie. Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego mogła odtąd oficjalnie posługiwać się symbolami zatwierdzonymi przez ministra właściwego ds. administracji publicznej, a w szczególności własnym herbem oraz pieczęcią.

Zasady stosowania symboli gminy ustaliła uchwała Rady Gminy w sprawie ustanowienia, herbu, flagi i pieczęci Gminy Budzyń oraz zasad ich używania. Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń — jednoosobowy organ wykonawczy — oraz Rada Miejska w Budzyniu — organ stanowiący i kontrolny — otrzymały własne pieczęcie.

Zgodnie z uchwałą Urząd Miasta i Gminy Budzyń — jednostka organizacyjna samorządu —  ma także prawo do używania herbu gminy. Jednak przedmiotowa uchwała nie reguluje zasad stosowania herbu jako urzędowego znaku identyfikacyjnego. 

Brak precyzyjnych wytycznych skutkować mógł niewłaściwym stosowaniem herbu gminy.

Użytkowany wzór herbu gminy Budzyń  | Projekty herbu gminy Budzyń — ekspertyza historyczno-heraldyczna, dr Gerard Kucharski 2017 / 2019

ROZWIĄZANIE

Na bazie wzoru herbu gminy zaprojektowany został Znak Urzędu Miasta i Gminy w Budzyniu. Dla potrzeb użytkowych opracowana została standaryzacja herbu jako znaku urzędowego oraz Księga Tożsamości Wizualnej, zawierająca przykłady jego właściwej aplikacji.

Znak urzędowy stanowi zestawienie wizerunku herbu gminy z jej nazwą własną, zapisaną dedykowanym krojem liternictwa. Budowa znaku oparta jest na konstrukcji herbu ustalonej na siatce modułowej 6 x 7. W oparciu o moduł siatki konstrukcyjnej herbu ustalona została odpowiednia odległość nazwy własnej od herbu.

Układ liternictwa w znaku ustalony został w dwóch wersjach: 

Dla znaku podstawowego w wersji z liternictwem ułożonym po prawej stronie herbu oraz centralnie pod herbem wynosi wartość 1,5 modułu. Dla znaku uproszczonego dwuwersowego odległość stanowi wartość 3 modułów. Dla znaku uproszczonego jednowersowego odległość stanowi wartość 4 modułów


Celem optymalnego użytkowania znak został opracowany w dwóch wariantach wielkościowych. Wersja podstawowa przewidziana jest do stosowania w wielkościach powyżej 2 cm jego wysokości. Wersja uproszczona, przewidziana do stosowania poniżej 2 cm jego wysokości. 

Dla znaku urzędowego ustalono kolorystykę w oparciu o barwy wywiedzione z czterech tynktur herbu gminy. Stanowią je kolor czerwony, biały, żółty oraz czarny. Każda barwa posiada odwzorowanie w podstawowych skalach kolorystycznych (CMYK, PANTONE. RGB).Typografia w znaku bazuje na odmianie Regular kroju Public Sans.

EFEKT

Urząd Miasta i Gminy w Budzyniu uzyskał odpowiednie narzędzie wspierające właściwą aplikację urzędowego znaku na różnych polach eksploatacji. Księga Tożsamości Wizualnej zawiera wytyczne racjonalnego użytkowania znaku, celem jego jak najlepszej ekspozycji.

• • •

Autorskie atelier projektowania grafiki użytkowej oferuje samorządom autorskie opracowania w zakresie projektowania znaków graficznych oraz elementów systemów tożsamości wizualnej.

Zapraszam do skorzystania z konsultacji oraz eksperckiej pomocy.